Publikacje

Publikacje w czasopismach i pozycjach zwartych :

1. Kultura zdrowotna ojców w prenatalnym i perinatalnym okresie życia dziecka, [w:] E. Smak (red.), Z zagadnień teorii i praktyki pedagogicznej, „Prace uczestników studium doktoranckiego", Uniwersytet Opolski, Opole 2000, Tom 2, s. 27-31.
2. Poród rodzinny dowodem przemian współczesnej rodziny, [w:] Z. Łomny, K. Marcinowska-Łangowska (red.), Ku humanistycznej przyszłości świata w nowym stuleciu. Uniwersytet Opolski, Opole 2001, s. 185-194.
3. Poród rodzinny wyzwaniem dla współczesnej służby zdrowia. Poród rodzinny w warunkach szpitalnych, „Niezależne Pismo Pielęgniarek i Położnych Województwa Opolskiego" 6 / 2001.
4. Poród rodzinny wyzwaniem dla współczesnej służby zdrowia. Poród w warunkach domowych, „Niezależne Pismo Pielęgniarek i Położnych Województwa Opolskiego" 7/ 2001.
5. Alkohol a prenatalny okres życia człowieka, [w:] W. Wrona-Wolny, M. Wdowik, B. Makowska, B. Jawień (red.), Edukacja zdrowotna - alkohol, sport. Zeszyty Naukowe AWF nr 87. Kraków 2002, s. 65-71.
6. E. Lichtenberg-Kokoszka, R. Straub: W okresie prenatalnym: FAS – alkoholowy zespół płodowy, „Świat problemów" 10/2002, s. 28-31.
7. Prenatalny okres życia człowieka wyzwaniem dla współczesnej edukacji, [w:] M. Kopecky, J. Śteigl, J. Kretośka (red.), Vedy o ćloveku na prahu 3. tisitileti. Wyd. Univerzita Palackeho v Olomouci. Olomouc 2002.
8. Alkohol w okresie przedkoncepcyjnym, [w:] Położna w opiece przedkoncepcyjnej, (red.), E. Janiuk, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Opolu oraz Dolnośląska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Opole 2003.
9. Środowisko materialne szkoły jako determinanta zdrowia uczniów, [w:] Prace uczestników studium doktoranckiego (red.), E. Sapia-Drewniak, Uniwersytet Opolski, Opole 2003, Tom 6. s. 137-144.
10. Działalność poradni K i szkoły rodzenia a zdrowie noworodka, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D. Medicina" vol. LIX, suppl. XIV, N. 3, Lublin 2004, s. 389-393.
11. Zachowania zdrowotne rodziców w prenatalnym okresie życia dziecka jako efekt oddziaływań edukacyjnych, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio D. Medicina" vol. LIX, suppl. XIV, N. 3, Lublin 2004, s. 394-397.
12. E. Lichtenberg-Kokoszka; R. Straub: Edukator – nauczyciel zdrowia. Wymagania i rzeczywistość, [w:] R. Gmoch, A. Krasnodębska (red.), Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych, Uniwersytet Opolski, Opole 2005, s. 137-144.
13. Rola poradni ginekologiczno-położniczej w przygotowaniu do porodu, [w:] A. Steciwko, J. Kubicki, D. Żurawicka (red.), Przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu, Wyd. Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu, Opole 2005, s. 37-41.
14. Interwencja pedagogiczna w rozwoju podmiotowości szansą dla niepełnosprawnych, [w:] M.K. Stasiak. L. Frydzińska-Świątczak (red.), Od twórczości do podmiotowości, WSH-E w Łodzi, Łódź 2005, s. 136-140.
15. Skutki picia alkoholu przez rodziców dla zdrowia przyszłych pokoleń, [w:] S. Badora, I. Mudrecka (red.), Strategie rozwiązywania problemów uzależnień, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 123-129.
16. Stan i jakość rezultatów edukacji zdrowotnej w polskich szkołach, [w:] S. Korczyński (red.), Nauczyciel i uczeń w zreformowanej szkole, Uniwersytet Opolski, Opole 2006, s. 119-122.
17. Przygotowanie do porodu, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej" 7-8/2006.
18. Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, Ks. J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2008, s. 7-10.
19. Poród, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, Ks. J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2008, s. 11-17.
20. Biomedyczne aspekty porodu. Elementy wybrane, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, Ks. J. Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne. Impuls. Kraków 2008, s. 29-40.
21. Kilka dygresji na temat tego jak być super babcią i super dziadkiem, „Ephphetha – otwórzcie się"4 (34)/2008, s. 15-31.
22. Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2009, s. 7-10.
23. Biomedyczne aspekty płodności, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2009, s. 11-25.
24. Niepłodność – temat interdyscyplinarny, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej" 10/ 2009, s. 42.
25. Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Dziecko jako aktywny uczestnik porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2010, s. 7-10.
26. Optymalne warunki narodzin, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Dziecko jako aktywny uczestnik porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2010, s. 19-34.
27. Słowo wstępne, [w:] E. Janiuk, E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności? Impuls, Kraków 2010, s. 11-13.
28. Kaczątko, [w:] E. Janiuk, E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności? Impuls, Kraków 2010, s. 23-33.
29. Jak zawsze a jednak inaczej, [w:] E. Janiuk, E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności? Impuls, Kraków 2010, s. 133-150.
30. Rodzicielskie obowiązki, [w:] E. Janiuk, E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności? Impuls, Kraków 2010, s. 241-245.
31. Mężczyzna - ojciec dziecka w prenatalnym okresie życia [w:] E. Głowacka-Sobiech, J. Gulczyńska, Mężczyzna w rodzinie i społeczeństwie – ewolucja ról w kulturze polskiej i europejskiej, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2010, Tom II. Wiek XX, s. 165-174.
32. Płodność męska, „Magazyn Pielęgniarki i Położnej" 1-2/ 2010, s. 60-61.
33. Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.) Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2011, s. 7-9.
34. Zmiany bio-psycho-społeczne zachodzące w organizmie kobiety, wynikające z poczęcia dziecka, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2011, s. 11-18.
35. Zapobieganie ciąży jako wielowymiarowy problem współczesności. Przykłady wybrane z perspektywy biomedycznej, [w:] Ks. K. Glombik (red.), Sakrament pokuty wobec problemów współczesności, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Opole 2011, s. 333-346.
36. Poród rodzinny w warunkach domowych, [w:] M.Z. Stepulak, A. Irzmańska-Hudziak, J. Płońska (red.), Dlaczego rodzić w domu? Poród domowy w perspektywie interdyscyplinarnej, KUL, Lublin 2011, s. 129-136.
37. Aborcja jako forma przemocy, [w:] P. Morciniec (red.), Oblicza przemocy. Od przyczyn do przeciwdziałania, Uniwersytet Opolski, Wydział Teologiczny, Opole 2011, s. 111 – 118.
38. Poród rodzinny w warunkach domowych, „Opolska Pielęgniarka i Położna" 3/2011, s. 12-13.
39. Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk (red.), Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2012, s. 9-10.
40. Wspieranie rozwoju poczętego dziecka. Elementy wybrane, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk (red.), Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2012, s. 137-146.
41. Biomedyczne i psychospołeczne uwarunkowania płodności ludzkiej, Katalog konferencyjny „Niepłodność w XXI wieku, mity i rzeczywistość", Pro Salutem, Warszawa 2012.
42. Rodzina i rodzicielstwo w dobie przemian [w:] A. Krasnodębska, E.J. Konieczna (red.), Człowiek wobec wyzwań współczesności. Konteksty edukacyjne, Wyd. UO, Opole 2013, s. 117-128.
43. Family childbirth at home - theory and practice, "International Journal of Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine", Vol. 25, Issue 3–4 (2013), pp. 323–329.
44. Prenatálne obdobie života ako základ pre rozvoj zdravia, [w:] J. Mareś (red.), Sbornik abstrakt sdeleni, (Wyd.) 3. elektr. Vyd. Hradec Kralove: LF UK 2014, Hradec Kralove 2014.
45. Prenatalny okres życia a identyfikacja płciowa [w:] F. Kubík, J. Kutarňa (red.) Rodina – výzva pre sociálnu politiku a pomáhajúce profesie, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava 2014, s. 187-196.
46. Wstęp, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, P. Kierpal (red.) Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2014, s. 7-8.
47. Wyjaśnić niewyjaśnione. Próba epigenetycznego spojrzenia na prenatalny okres życia człowieka, [w:] E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, P. Kierpal (red.) Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2014, s. 25-36.
48. Przedmowa do wydania polskiego [w:] P.G. Fedor-Freybergh, Dziecko prenatalne. Psychosomatyczna specyfika okresu prenatalnego i perinatalnego jako środowiska życia dziecka, Impuls, Kraków 2014, s. 7-9.
49. Nota o autorze [w:] P.G. Fedor-Freybergh, Dziecko prenatalne. Psychosomatyczna specyfika okresu prenatalnego i perinatalnego jako środowiska życia dziecka, Impuls, Kraków 2014, s. 57-58.
50. Psychopedagogiczne wyznaczniki opieki okołoporodowej. Doniesienia z badań [w:] J. Dzierżanowska-Peszko, P. Landwójtowicz (red.), Człowiek wobec sytuacji trudnych. Poradnictwo i terapia, Opole 2014, s. 9-22.
51. Rodzina wobec kształtowania tożsamości płciowej dziecka w okresie prenatalnym, Famili Forum (w druku)
52. Prenatální období života jako základ pro formování genderové identity, Olomouc (w druku)
53. Polish Superstitions and Customs Relating to Pregnancy Prior to 18 –th Century (w druku).
54. Prace wykonywane z myślą o dziecku i dla dziecka jako forma komunikacji rodziców z poczętym dzieckiem, [w:] A. Glińska-Lachowicz, M. Wiendlocha (red.) Arteterapia w nauce i praktyce. Cz. I. (w druku)
55. E. Lichtenberg-Kokoszka, P. Kierpal, Muzykoterapia prenatalna (w druku)

Publikacje książkowe:

1. E. Lichtenberg-Kokoszka, Ciąża zagadnieniem biomedycznym i psychopedagogicznym, Impuls, Kraków 2008, s. 122.
2. E. Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Ks. Jerzy Dzierżanowski (red.), Optymalizacja porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2008, s. 131.
3. E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2009, s. 132.
4. E. Janiuk, E. Lichtenberg-Kokoszka (red.), Domowe narodziny. Fanaberia szaleńców czy powrót do normalności? Impuls, Kraków 2010, s. 248.
5. E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Dziecko jako aktywny uczestnik porodu – zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2010, s. 180.
6. E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, J. Dzierżanowski (red.), Ciąża czy stan błogosławiony? Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls, Kraków 2011, s.144.
7. E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk (red.) Ciąża i narodziny fundamentem przyszłości dziecka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls. Kraków 2012, s.161.
8. E. Lichtenberg-Kokoszka, Zanim sie urodziłem. Rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia – zagadnienia wybrane, Impuls, Kraków 2014, s. 68.
9. E. Lichtenberg-Kokoszka, E. Janiuk, P. Kierpal (red.) Prenatalny okres życia człowieka. Zagadnienie interdyscyplinarne, Impuls. Kraków 2014, s. 143.

Tłumaczenie książki:

P. Fedor-Freybergh, V. Leo, Opowieść o Ptaku Szczęścia, Impuls, Kraków 2014, s.32.

Korekta merytoryczna książki:

P.G. Fedor-Freybergh, Dziecko prenatalne. Psychosomatyczna specyfika okresu prenatalnego i perinatalnego jako środowiska życia dziecka, Impuls, Kraków 2014.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem